public

ERM-seminaari 26.8.2015

created using Create Your Own Infographic template
published by seija.kiiskila

Loading...
Loading

ERM-seminaari 26.8.2015 Seija Kiiskilä, Futures Garden & Kati Kiiskilä, Sito Oy

EDELLYTYKSIÄ ENNAKOIVALLE RAKENNEMUUTOKSELLE

helmikuu

maaliskuu

huhtikuu

tukokuu

kesäkuu

heinäkuu

elokuu

TEM kirje alueille

ennakokysely,koonti, ennakko-aineistot alueille

työpajat ELY-keskus alueilla 16 (Uudellamaalla 2) 288 osallistujaa

muistio työpajasta ja palaute

aineistojen koonti

työpaja TEM alueosastolla

raportointi

ERM-seminaari

ERM-KIERTUE

Rakennemuutok-sen hallinta

Elinkeinojen uudistuminen

PÄÄMÄÄRÄ

ERM:N TARKOITUS: Aluetalouden ja työllisyyden muutoksiin ennakoiden varautuva ja aktiivisesti elinkeinorakennettaan uudistava alue.

TULOKSET

Ennakoiva alue

Kokeilukult-tuurin alue

Tulevaisuuskestävien strategioiden alue

Uudistuva ja varautuva alue

Mahdollistajat

toimenpiteet tulosten saavuttamiseksi

Resilientti alue

Ennakoiva alue

ennakointi

päätöksen- teko

MÄÄRÄLLINEN

MENNYT

LAADULLINEN

TULEVA

ENNAKOINTI- TIETO

Alueen ennakointityö on systemaattista ja monipuolista. Siihen osallistuu ja osallistetaan eri tahoja ja ennakointi tukee päätöksentekoa.

Henkilökohtaiset tapaamiset yritysten kanssa

Yritysverkostojen tapaamiset

Teemakohtaiset tulevaisuusfoorumit

Signaalit alueen ennakointityöhön ja kansalliseen ennakointityöhön sekä rahoitus- ja kehittämislinjauksiin

säännöllinen vuorovaikutus

TE-toimistot kehittämisyhtiöt oppilaitokset

yrittäjäjärjestöt kunta kehittämisyhtiöt ELY

ennakointiverkosto maakuntaliitto hankkeet oppilaitokset

Tuloksena

uudistuva ja varautuva alue

Uudistuminen ja varautuminen edellyttää rohkeutta, vuoropuhelua ja yhteistyötä erityisesti yritysten kanssa. Vuoropuhelu luo yhteistä tietopohjaa ja tukee päätöksentekoa sekä yrityksissä että julkisella sektorilla.

seuranta

tulevaisuuskestävien strategioiden alue

ennakointi

strategiatyö

toteutus

vaihtoehtoiset skenaariot

korjaavat toimenpiteet

Tulevaisuuskestävä strategia on testattu erilaisissa skenaariovaihtoehdoissa ja siihen liittyy toimintaympäristön seuranta, arviointi ja strategian päivittäminen.

HALU

ROHKEUS

LUPA

RESURSSIT

kokeilu

onnistuu

ei-onnistu

---

kokeilukulttuurinalue

Opitaan sekä epäonnistumisista että onnistumisista. Jaetaan sekä hyviä että huonoja tuloksia. Sallitaan epäonnistumisia.

!

!

Muutoksia lainsäädäntöön

!

Siilojen purkamista

Joustavia rahoitustapoja

!

Tilaa alueiden omalle harkinnalle

TEHDÄÄN MAHDOLLISEKSI

Puretaan yhteistyötä rajoittavia raja-aitoja ja lainsäädäntöä hallinnon kaikilla tasoilla ja myös tavoissa toimia. Annetaan alueille mahdollisuus kehittää aluetta omista lähtökohdistaan ja alueen kilpailuetua parhaiten lisäävällä tavalla.

SEURAAVIA ASKELEITA ERM-TOIMINTATAVAN EDISTÄMISEKSI

ALUEET

TEM

Rakennemuutoksen näkeminen mahdollisuutena ja vahvuutena. Vastuu rakennemuutoksen hallinnasta. ERM-ajattelun konkretisointi alueen toiminnassa Ymmärryksen lisääminen maakunnan resilienssiä synnyttävistä tekijöistä ja niiden tilasta. Kohtaamisten, vuorovaikutuksen ja kokeilukulttuurin lisääminen alueen sisällä ja alueiden välillä. Alueellisen ennakointikulttuurin vahvistaminen ja yritysten mukaan ottaminen.

Vuorovaikutuksen jatkaminen ja ERM-ajattelunvahvistaminen yhdessä alueiden kanssa. Valtionhallinnon toimiminen mahdollistajana siten, että alueiden erilaisuus hyväksytään ja tarjotaan alueille vapaampi mahdollisuus toteuttaa ERM-ajattelua. Valtionhallinnon siiloutumisen madaltaminen. Resilienssityökalun tuottaminen alueiden itsearviointia varten. Kokeilukulttuurin lisääminen joustavamman lainsäädännön ja rahoitusjärjestelmien kautta. Kansallisen ennakoinnin selkeyttäminen ja erityisesti kansainvälisen ennakointitiedon levittäminen ja kontaktien muodostaminen.

Joustava kestää murroksessa Resilientillä alueella elinkeinot uudistuvat ja rakennemuutosta hallitaan. Alue varautuu työllisyyden ja aluetalouden muutoksiin ennakoimalla elinkeinorakenteen muutoksia ja aktiivisesti edistämällä toivottavaa kehitystä. Tämä  toiminta on ennakoivaa rakennemuutoksen hallintaa (ERM).   Toteutuakseen ERM tarvitsee alueilla ennakointia, vuoropuhelua eri tasoilla, tulevaisuuskestäviä strategioita sekä rohkeaa kokeilukulttuuria. Tuekseen  se tarvitsee mahdollistajia keskushallinnossa — muutoksia lainsäädännössä säätelyn keventämiseksi, joustavuutta rahoitusrakenteissa ja siiloutumisen vähentämistä hallinnon eri tasoilta.

Koko raportti www.tem.fi kohdassa: alueiden kehittäminen/ kansallinen alueidenkehittäminen/ rakennemuutos

Infografiikan laati

Suora linkki: bit.ly/rakennemuutos