public

Loading...

Dona i mercat de treball - Observatori del Vallès Oriental

created using Company Introduction template
published by Observatori

Loading

8 de març

Dia de la

DONA

TREBALLADORA

Dades generals - Catalunya

Taxa d'activitat:

Taxa d'ocupació:

Gairebé 6 de cada 10 homes que tenen edat de treballar (16-64) estan ocupats. En el cas de les dones, només treballa  la meitat de la població activa.

La inactivitat femenina sobrepassa en 10 punts percentuals a la masculina. La població que es troba dins del mercat de treball, per tant, és inferior en el cas femení.

TAXA D'ATUR (Gener, 2017)

CONTRACTACIÓ (Gener, 2017)

Mercat laboral - Vallès Oriental

L'atur femení és superior al masculí, superant a aquest en 13 punts al cohort 55-64. La contractació femenina és molt inferior, sobretot en el cas de les franges d'edat d'entre 25 i 44. En el cas de les persones estrangeres, segueix el mateix patró.

Mercat Laboral 2016

Tot i la tendència negativa de l'atur, ja sigui a nivell de Catalaunya com comarcal, la diferència entre dones i homes segueix present, denotant la desigualtat entre sexes.

Els salaris a Catalunya

La bretxa salarial va disminuint a mesura que el salari brut anual augmenta. Del 10% de persones treballadores que menys cobren, les dones cobren un 43% menys, aquesta diferència va disminuint fins arribar al 23% en el 10% de persones treballadores que més cobren

Venedores de botigues i magatzem

Peons de les indústries manufactureres

L'ocupació amb més contractes a dones és la de

L'ocupació amb més contractes a homes és la de

En aquesta ocupació, les dones perceben un 36% menys de salari

En aquesta ocupació, el salari dels homes és un 27% superior

La desigualtat salarial entre homes i dones és present al tenir en compte totes les variables, ja sigui grups d'edat, sectors d'activitat, tipus d'ocupació i tipus de contracte.

Ocupacions i Salaris - Vallès Oriental

Llar i família

2:35 hores

4:14 hores

La relació entre temps i treball és rellevant ja que el treball no només es limita a la jornada laboral. L'enquesta d'ús del temps (Catalunya, 2011) mostra com els homes reconeixen dedicar més temps a les aficions i informàtica i al treball remunerat, mentre que les dones a la llar i la família. Durant el darrer mes, les dones dediquen gairebé dues hores més a aquesta última categoria.  

Aficions i informàtica

1:36 hores

2:02 hores

Treball remunerat

7:51 hores

6:50 hores

Temps: qui fa què?

Hores de dedicació al dia

Fonts: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Hermes, l'IDESCAT, el SEPE i l'Observatori del Mercat de Treball i Model Productiu.

Autor: Servei de L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental. Àrea de Desenvolupament Local